bestLabille FINAS-akkreditointi

FINAS-ACKREDITERING FÖR BESTLAB

FINAS-ackrediteringsservicen har ackrediterat bestLab från och med den 13.2.2018 som testningslaboratorium T318, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Ända sedan bestLab grundades har vi ansett att det är viktigt att ha utomstående utvärdering av våra analysmetoder för att försäkra oss om att de säkert är pålitliga. Nu kan vi stolt konstatera att bestLabs laboratorier i både Helsingfors och Vasa är från och med den 13.2.2018 FINAS-ackrediterade testningslaboratorier. Ackrediteringsbeviset i sin helhet kan ses här. bestLabs ackrediterade kompetensområden är identifiering av asbest i byggnadsmaterial och i luftprov, samt koncentrationsmätningar av mögel, jäst, bakterier och aktinomyketer samt identifiering av mögel i byggnadsmaterial med kvantitativa och semikvantitativa analyser.

ICKE-ACKREDITERADE ASBESTANALYSERS PÅLITLIGHET IFRÅGASÄTTS

Ackrediteringens betydelse är väldigt stor speciellt då man beaktar det som nu talats om asbestbranschen i nyheterna. Yles MOT-program testade nyligen fyra asbestlaboratorier genom att skicka fem prov åt dem, av vilka fyra innehöll asbest. Inget av laboratorierna hittade asbest i alla prov och två av laboratorierna hittade inte asbest i något av proven. bestLab hör inte till de testade laboratorierna.

Felaktiga testresultat är väldigt oroväckande, både för branschens rykte men i synnerhet för den skull att många finländare därför utsätts för fara. Om laboratoriet meddelar felaktigt att det prov som undersökts inte innehåller asbest, kommer förstås den som beställt kartläggningen också att anta att asbestsanering inte behövs. Då man sedan river upp material som innehåller asbest utan lämplig skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder, kommer de som renoverar att skada både sin egen och näromgivningens hälsa genom att utsätta dem för asbestdamm. Eftersom man inte på basen av sina sinnen kan urskilja asbestdamm kan detta leda till allvarliga följder som framkommer först om flera år.

För tillfället kan i princip vem som helst grunda ett asbestlaboratorium eftersom det inte finns krav på laboratoriernas kompetens. Efter att den nya asbestlagen kom i kraft år 2016 har det grundats 15 – 20 nya laboratorier som fokuserar på asbestanalyser.

ACKREDITERINGEN ÄR EN GARANTI PÅ KOMPETENS

Om man inte kan lita på asbestlaboratoriernas testresultat blir asbestanalyserna värdelösa. För branschens framtid är det viktigt att alla asbestlaboratorier försäkrar sig om sina analysers pålitlighet.

Det bästa sättet att försäkra sig om asbestanalysernas pålitlighet är genom FINAS-ackreditering. Genom ackreditering, dvs. en utomstående parts oberoende och opartiska konstaterande av kompetensen, försäkras att verksamheten i företaget följer internationella standarder. Eftersom man kan ackreditera olika delar av verksamheten är det viktigt att beställaren fäster uppmärksamhet vid att ackrediteringen faktiskt berör de analysmetoder som skall beställas. T.ex. asbetanalyser av luftprover har bara ackrediterats av tre laboratorier i Finland, bestLab är ett av dem.

FINAS är Finlands enda nationella och opartiska ackrediteringsorgan. FINAS är med i alla europeiska och internationella organisationers avtal om erkännande av ackreditering.