ANALYS AV SKADLIGA ÄMNEN

Hos oss får du pålitliga analyser enkelt och snabbt!

ANALYS AV SKADLIGA ÄMNEN

Ämnen och föreningar som är skadliga för både hälsan och miljön har använts rikligt i olika byggnadsmaterial och -produkter. En kartläggning av skadliga ämnen (innehåller även asbest) skall göras i gamla byggnader före rivnings- eller renoveringsarbeten.

MATERIALPROV

PAH

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH är en benämning på en samling föreningar som uppkommer pga. ofullständig förbränning av kol eller kolväten. Vanligt förekommande PAH-haltiga byggnadsmaterial är stenkolstjära och bitumen och förekommer som fukt- och vattentätning. PAH är en av de största grupperna av cancerogena ämnen som människan känner till i dagsläget.

PCB

PCB, Polyklorerade bifenyler är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som har använts i huvudsak i kondensatorer och transformatorer. Under åren 1950-1980 använde man även PCB i byggnader som t.ex. som mjukgörare i plaster och fogmassor för fasadelement. Vid exponering av PCB kan människan immunsystem påverkas och så småningom leda till cancer.

I Finland har PCB varit förbjudet sedan början på 1990-talet och sanering av PCB-haltiga produkter eller material skall utföras enligt särskilda anvisningar.

Bly

Under samma tid som PCB användes som mjukgörare i fogmassor användes bly som härdmedel. Bly är en metall som kan skada bland annat nervsystemet, njurarna samt ge upphov till anemi. Bly användningen i Finland upphörde på 1980-talet. Vid sanering av bly skall samma åtgärder som för PCB användas.