Asbest

bestLab erbjuder enkla, snabba och pålitliga asbestanalyser, nära dig!

bestLab tillhandahåller lätta, snabba och pålitliga asbestanalyser för branschfolk, och ordnar asbestkartläggningar till både stora och små objekt. bestLab har toppmoderna laboratorieutrymmen, samt stabil erfarenhet från byggbranschen och kundorientering.

Asbest

Det är mycket farligt att andas in asbestdamm. Man räknar med att det idag ännu finns asbest i ungefär 2,2 miljoner finländska hem och varje år insjuknar ca tusen personer som en direkt följd av inandning av asbestdamm. I den här texten kan du läsa om ämnet asbest, dess hälsoeffekter, med vilka metoder man säkert kan riva asbest under renoveringar, vad den nya asbestlagen innebär osv. Med den här texten vill bestLab förhindra att ingen människa i onödan ska utsättas för de livshotande faror som asbest kan innebära.

 

I texten behandlas följande frågor:

 

asbesti

Vad är asbest?

Bland annat på grund av asbestens brandtålighet ansåg man tidigare att asbest var ett mirakelmaterial för allt byggande. Det var först i slutet av 1970-talet som man på allvar förstod att asbest är extremt farligt för hälsan vid inandning. Asbest ansamlas nämligen permanent i lungorna, och orsakar obotliga sjukdomar i andningsorganen som kan visa sig först decennier efter exponering. De mikroskopiska asbestpartiklar som man andas in försvinner alltså aldrig från lungorna. 

 

Nuförtiden exponeras man för asbest främst i samband med rivnings- och renoveringsarbeten i hus, lägenheter och andra byggnader. Därför är den största riskgruppen idag, de som på egen hand renoverar äldre hus. På grund av detta får asbestsanering endast utföras av certifierade asbestsanerare med tillstånd. Det finns många som ännu inte känner till detta och som får livshotande och obotliga skador tiotals år efter att de exponerats för dammet.

 

Under tidigare decennier kan också de som arbetat inom byggbranschen, varvsindustrin, kraftverk, bilreparationer och asbestindustrin ha exponerats för det förrädiska asbestdammet. Idag finns lyckligtvis mycket mera forskning och kunskap inom området och även certifierade experter som kan utföra såväl asbestkartläggningar som -saneringar och -analyser.

Asbest i uppskattningsvis 2,2 miljoner bostäder

Asbest användes som byggmaterial i stor skala mellan åren 1922-1993. I nästan alla hus som är byggda under den tiden har man använt asbest. Asbest användes som allra mest under åren 1960-1979.

 

Asbest hittas i såväl egnahemshus som höghus och inga särskilda typer av byggnader har klarat sig undan användningen av asbest.

 

Skall du renovera ett äldre hem?

 

 

 

Sedan år 1988 har det i Finland krävts tillstånd för att utföra asbestsanering och användningen av asbest i byggmaterial förbjöds slutligen år 1994. Som en följd av att asbestlagstiftningen förnyades 2016 måste man nu vid renovering utföra en asbestkartläggning i alla hus som är byggda före 1994. Detta för att förhindra att fler människor ska behöva sätta livet till pga att man inte känner till farorna med asbest.

 

I Finland finns uppskattningsvis 1,1 miljoner byggnader som är byggda före 1994 – och sammanlagt 2,2 miljoner bostäder – i vilka man eventuellt använt asbest. Därför är det möjligt att man ännu idag och i framtiden kan exponeras för asbest.

 

Ta kontakt! Av oss får du mera information om asbest och kontaktuppgifter till en pålitlig asbestentreprenör i din egen hemort. Eller om du själv verkar inom branschen, kom med i bestLabs pålitliga samarbetsnätverk, och få arbeten via oss.

 

Att andas in asbest är extremt farligt

När material som innehåller asbest går sönder frias luftburet asbestdamm. Via andningen kommer detta asbestdamm in i luftvägarna och vidare ner i lungvävnaderna. Asbestdammet är så fint att man inte kan urskilja det med blotta ögat, och det irriterar inte heller luftvägarna vid exponering. Problemen kommer långt senare.

 

De tunna asbestfibrerna passerar kroppens försvarssystem och samlas permanent i lungorna. Med tiden börjar asbesten irritera lungvävnaderna, vilket sedan leder till sjukdomar som asbestlunga eller lungcancer.

 

Asbest var mirakelmedlet från förr

Asbest är ett fiberaktigt mineral som finns naturligt i den finländska berggrunden.

 

På 1920-talet blev asbest ett mycket populärt byggmaterial, eftersom det hade värdefulla tekniska egenskaper. De tunna fibrerna var både starka och böjliga och dessutom var materialet brandtåligt. Asbest har därför använts främst som brandskyddsmaterial, speciellt i värme-, rör-, samt el-isolering. Ordet asbestos kommer från grekiskan och betyder ungefär ”osläckbar”.

De olika asbestmineralerna är vit asbest (krysotil), brun asbest (amosit, aktinolit, antofyllit), blå asbest (krokidolit) och tremolit.

Var har man använt asbest?

Missä asbestia

Man har använt asbest mycket allmänt i byggmaterial under åren 1922 till 1993. Som ett brandsäkert material användes asbest framförallt i badrum, kök, mellanväggar och rörisolering.

 

På grund av det utbredda brukandet kan man i dag hitta asbest i hus och bostäder, bl.a. i:

 • brandisolering
 • rörisolering
 • sprutade isoleringsmassor
 • byggskivor och mellanväggar
 • takmaterial
 • målfärger, spackel, gips och kalk
 • fäst- och fogmassor för kakel
 • ventilationskanaler
 • plastmattor och deras lim
 • branddörrar

Om du vill veta ifall det i din bostad finns asbest eller har tänkt renovera din bostad som är byggd före 1994 kan du här enkelt beställa en asbestkartläggning från bestLab!

 

I byggnadsmaterial har den vita asbesten (krysotil) varit den vanligaste. I bruksföremål har däremot den bruna och blåa asbesten samt tremolit varit de vanligaste förekommande.

 

Även om kunskapen om farorna med asbest är allmänt kända, produceras det i världen fortfarande tonvis med asbest varje år. Därför finns det fortfarande en risk för asbestexponering när man använder byggmaterial man själv importerat.

Hälsorisker med asbest

Asbest är mycket farligt för hälsan pga av dammet som frigörs.

 

Hela eller inkapslade asbesthaltiga byggmaterial är i sig inte farliga för hälsan och behöver INTE avlägsnas från bostäder bara för att de innehåller asbest.

 

MEN om de asbesthaltiga materialen söndras, t.ex. under en renovering, frigörs det mycket farliga asbestdammet i luften vi andas.

 

 

Eftersom asbestfibrerna är så små och vassa lagras de permanent i lungorna. Det är just därför asbest är så farligt. Inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna!

 

Sjukdomar orsakade av asbest

Asbest orsakar ett flertal allvarliga lungsjukdomar. Exempel på dessa är:

 

 • Plack orsakat av asbest d.v.s. godartad förtjockning av lungsäcken
 • Asbestos, även känt som asbestdammlunga eller asbestlunga
 • Lungcancer, i vilket omkring hälften av de med asbestos insjuknar
 • Mesoteliom d.v.s. lungsäckscancer eller cancer i bukhinnan, för närvarande går detta inte att bota
 • Andra sjukdomar i andningsorganen

 

Den som blivit exponerad för asbest märker inte av det själv. De första symptomen infinner sig först flera decennier senare. Människan märker inte heller av den plack i lungsäcken som orsakats av asbest, och som orsakar förtjockning av lungsäcken.

 

De första symptomen på asbestexponering är andnöd och hosta, vilket kallas asbestos eller asbestlunga, och beror på minskad elasticitet hos lungorna. Den asbest som finns i lungorna orsakar konstant irritation på cellnivå, vilket i sin tur kan leda till att cancer utvecklas.

 

Även en kortvarig asbestexponering kan leda till att man insjuknar. Risken för cancer växer i samband med långvarig exponering. Tobaksrökning kombinerat med asbestexponering kan öka risken för lungcancer med 50 ggr.

 

De som blivit exponerade för asbestdamm får diagnoser i ett relativt sent skede eftersom sjukdomsförloppet är långsamt. Diagnostiseringen sker på basen av röntgenbilder och lungmätningar.

Ungefär tusen finländare insjuknar varje år p.g.a. asbest

Ungefär tusen finländare insjuknar varje år p.g.a. asbest. Medelåldern hos de drabbade är 70 år. I Finland finns totalt ca. 200 000 personer som exponerats för asbest. Omkring 100 personer dör årligen i cancer orsakat av asbest.

 

Förekomsten av allvarliga asbestsjukdomar är för tillfället högst någonsin eftersom exponeringen har skett för 10-40 år sedan. Den största gruppen exponerade finns bland arbetare inom varvs- och byggindustrin.

 

Alla asbestarter kan orsaka sjukdomar i andningsorganen. De olika egenskaperna hos asbestarterna leder till olika sjukdomsförlopp. Blå asbest (krokidolit) och brun asbest (amosit) är de farligaste.

 

Även om asbest idag är förbjudet i lag och hantering av asbest är tillståndspliktigt, exponeras finländarna fortfarande helt i onödan p.g.a. okunskap eller likgiltighet.

 

I dag är det de som renoverar på egen hand, de som inte vet att en asbestkartläggare måste kartlägga byggnaden före en renovering som kräver rivningsarbeten, som löper störst risk. Om kartläggningen visar på asbest, är det endast certifierat yrkesfolk som får utföra rivning av asbesthaltigt material.

 

Asbestsanering

Asbestlagstiftningen förnyades 2016, och som en följd av det skall alla byggnader som är uppförda före 1994 genomgå en asbestkartläggning före rivningsarbeten påbörjas. Enligt lagen är det fortsättningsvis tillståndspliktigt att riva eller sanera asbest.

 

Det är tillståndspliktigt att utföra asbestsanering

I dagens läge får inga rivningsarbeten utföras innan en asbestkartläggare har granskat var det eventuellt har använts asbest i en byggnad. Till kartläggningen hör också asbestanalyser utförda av ett laboratorium. bestLab utför asbestanalyser av hög kvalitet både för yrkesfolk och hushåll.

 

Efter kartläggningen – om asbest påträffas – kan den som har tillstånd för asbestsanering riva de asbesthaltiga material på ett säkert sätt, och på så sätt undvika att asbest frigörs till andningsluften.

 

De här försiktighetsåtgärderna är nödvändiga. Man kan inte skydda sig mot asbestdamm med husmorsknep. Vanliga andningsskydd och filter är ingen match för de förrädiska och mikroskopiska asbestfibrerna. Det enda säkra sättet att utföra renoveringar är om man inte söndrar, river, borrar eller slipar ytor eller material.

 

bestLab rekommenderar att man endast använder sig av professionella asbestsanerare. Ta kontakt! Vi hjälper dig hitta en pålitlig asbestsanerare på din hemort!

 

För proffs: Bli partner med bestLab, och få asbestarbeten via oss! Ta kontakt!

 

Man kan fortfarande exponeras för asbest i hus byggda eller renoverade mellan åren 1922-1994. Asbest finns i både egnahemshus och höghus. Faran för asbest finns inte i lika stor utsträckning i hus byggda före 1920-talet, men man bör ändå observera att det kan ha tillförts asbesthaltiga material i samband med renoveringar.

Asbestlagen

Finland tog i bruk en förnyad asbestlag 2016 vilket bl.a. innebär att alla byggnader som är byggda före 1994 måste kartläggas av en professionell asbestkartläggare före en renovering som kräver rivningsarbeten. Och, ifall kartläggningen visar på asbest, är det endast professionella med tillstånd för asbestsanering som får riva det asbesthaltiga materialet. Orsaken till lagändringen är naturligtvis att säkerställa att ingen i onödan ska exponeras för det livsfarliga asbestdammet.

 

Har du planer på att renovera? Kolla vår checklista först så att allt säkert är i sin ordning! Du kan ladda ner checklistan via knappen nedan.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter? Bekanta dig med våra principer för dataskydd..

Varför skall man analysera asbest?

Enligt asbestlagstiftningen skall man utföra en asbestkartläggning före en renovering som kräver rivning. I en kartläggning, som utförs av en professionell, undersöks om bostaden har material som innehåller asbest.

 

Asbestkartläggaren stöder sin kartläggning på den noggrant utförda analysen av byggmaterialen, och eventuellt förekommande asbest. bestLab utför sådana högkvalitativa asbestanalyser för hushåll och branschfolk.

 

Via oss får du kontakt med en pålitlig kartläggare på din hemort. Ta kontakt!

 

På vilket sätt asbestsaneringen skall utföras klargörs på basen av asbestkartläggningen. Om konstruktionerna innehåller asbest är det endast professionella, med tillstånd att sanera asbest, som får utföra arbetet. Ifall asbest inte påträffas kan du fortsätta renoveringen på egen hand.

Pålitliga asbestanalyser från FINAS-ackrediterade bestLab

bestLab är ett FINAS-ackrediterat laboratorium som analyserar asbest, mögel och andra kontaminanter och erbjuder snabba och pålitliga asbestanalyser. bestLab betjänar asbestkartläggare, asbestsaneringsfirmor och privata hushåll med sina asbestanalyser av mycket hög kvalitet.

 

Via sitt samarbetsnätverk gör bestLab asbestkartläggningar i hela Finland. Ta kontakt! Fråga om asbestanalyser och asbestkartläggning.

 

 

Det första asbest- och kontaminatlaboratoriet öppnades av bestLab i Vasa sommaren 2016. I slutet av året 2016 öppnades det andra laboratoriet i Seinäjoki. betLabs tredje och nyaste laboratorium slog upp dörrarna sommaren 2017 i Norra Haga, Helsingfors.

 

Asbestlaboratoriet bestLab föddes ur byggbranschen

Idén till asbestlaboratoriet bestLab fick sin början när grundarna Hannes Rahja och Tobias Snellman i sitt arbete på byggarbetsplatser såg hur byggarbetare ofta exponerades för farorna med asbest, antingen på grund av okunskap eller likgiltighet. Det var här som asbestlaboratoriet bestLab fick sin början. Med visionen att alla människor förtjänar att känna till de stora riskerna som asbest innebär, och också förtjänar att få den professionella hjälp som behövs för att kartlägga och åtgärda problemen – på sin egen hemort.

 

”För att ingen i onödan skall exponeras för detta hälsofarliga ämne bör man ha ett seriöst förhållningssätt till asbest”, säger grundarna till bestLab, Hannes Rahja och Tobias Snellman, som båda har flera års erfarenhet från byggbranschen.

 

FAQ om asbest

Vad bör man veta om asbest och varför?

Enligt lagen som trädde ikraft 2016 skall alla byggnader, före en renovering som kräver rivning och är byggda före 1994, genomgå en kartläggning som utreder förekomst av asbest. Om kartläggningen, som gjorts av en kartläggare, visar att byggmaterial innehåller asbest är det endast den med tillstånd att göra asbestsanering som får riva materialen.

Är asbest farligt?

Ja, asbest är mycket farligt ifall det frigörs till andningsluften från söndriga byggmaterial. Asbest ansamlas permanent i lungorna och kan orsaka allvarliga sjukdomar som asbestlunga, lungcancer och cancer i lungsäcken eller bukhinnan.

Var kan man hitta asbest?

Asbest var vanligt förekommande i byggmaterial ända fram till år 1993. I bostäder är badrum och kök de vanligaste ställena där man använt asbest.

 

Det kan finnas asbest i: brandisolering, sprutade isoleringsmassor, byggskivor, takmaterial, målfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, ventilationskanaler, plastmattor och deras lim samt i dörrar.

Asbestkartläggning – när skall en sådan göras?

Alltid om man tänker riva i samband med en renovering. Enligt den lag som trädde ikraft 2016 får inga rivningsarbeten utföras, i byggnader byggda före 1994, innan en certifierad kartläggare har gjort en kartläggning.

Var hittar man en pålitlig asbestkartläggare?

Via bestLabs samarbetsnätverk får du en pålitlig kartläggare från din hemort. Hitta kartläggare nära dig!

Får man riva asbest själv?

Nej. Det är bara professionella med tillstånd som får riva asbesthaltiga byggmaterial.

Asbestanalys – när behövs en sådan?

Med en asbestanalys undersöker man om ett byggmaterial innehåller asbest. Asbestkartläggaren beställer en analys om han misstänker att det i fastigheten använts asbesthaltiga byggmaterial. Även privatpersoner kan beställa en asbestanalys.

Behöver man avlägsna all asbest från bostaden?

Om de asbesthaltiga materialen som använts i konstruktionen är hela, är de i sig inte farliga för hälsan. Hela material som innehåller asbest behöver därför inte avlägsnas bara ”därför att”.

 

Om det asbesthaltiga materialet söndras blir det däremot farligt för hälsan. Då bör asbesten saneras av en professionell med tillstånd, men först efter att en kartläggare utfört en asbestkartläggning.

Vem exponeras för asbest?

Idag är det de som renoverar på egen hand som utgör den största riskgruppen. Tidigare var det speciellt de som jobbade på varv och inom byggbranschen som exponerades.