Asbestilaki pähkinänkuoressa

Asbestlagen i ett nötskal

Vad innebär egentligen den förnyade asbestlagstiftningen som trädde ikraft i början på 2016 (684/2015 och 798/2015), för den ”vanliga” människan? 

Asbestlagen gäller dig, som har planer på att renovera ditt hus eller bostad i en byggnad, som är byggd före 1994

Asbestlagen gäller alla renoveringar och byggnadsprojekt, som görs i byggnader byggda före 1994. Lagen kräver att en asbestkartläggning alltid blir gjord före man påbörjar sådana byggnadsarbeten som innehåller rivning. Som rivningsarbeten räknas även alla åtgärder där ytor förstörs, t.ex. borrning och slipning. Till skillnad från förr, är det nuförtiden inte tillåtet att låta beställa arbetet direkt som asbestarbete utan att göra en kartläggning.

Vem är ansvarig för att asbestkartläggning blir gjord?

Ansvaret är alltid på byggherren (bostadsägaren eller beställaren).

Vem får göra en asbestkartläggning?

Asbestkartläggaren skall ha tillräckliga kunskaper om asbest, dess förekomst i byggnader samt hur asbestmaterial skall rivas. Asbestkartläggarens kunnande skall också vara tillräcklig i förhållande till kartläggningens kvalité och omfattning.

Vad är en asbestkartläggning?

Vid en asbestkartläggning undersöker och dokumenterar kartläggaren de platser där asbest kan förekomma. I en kartläggningsrapport skall det framgå det asbesthaltiga materialets mängd, skick samt dammbildning. Därför tar kartläggaren materialprov, som sedan analyseras på ett asbestlaboratorium.

Asbestkartläggningen skall dokumenteras

Det asbesthaltiga materialets förekomst och mängd skall dokumenteras och bifogas till byggherrens säkerhetsdokument, rapporten skall finnas till förfogande för asbestsanerarna.

Vem får riva asbest?

Asbestdamm är extremt farligt för hälsan, och därför får endast personer med tillstånd riva material som innehåller asbest. Asbestsaneraren är skyldig att utföra arbetet säkert, alltså så att det vid rivning uppstår så lite damm som möjligt samt att man skyddar sig ändamålsenligt. Asbestsaneraren måste även göra en skriftlig säkerhetsplan för arbetet.

Asbestarbeten måste anmälas på förhand

Asbestsaneraren är skyldig att anmäla asbestarbetet på förhand till regionens arbetarskyddsförvaltning. Om det är möjligt, skall en skriftlig anmälan göras minst sju dygn före arbetet påbörjas.

Efter att asbestarbetet är utfört, skall det säkerställas att luften är fri från asbest

Asbestsaneraren måste efter rivningen säkerställa genom mätning, att det i exponeringsområdet inte förekommer asbest i luften. För de boende innebär detta, att ifall rivningen har gjorts med avskärmningsmetoden, kan avskärmningen inte rivas, före luftens renhet har säkerställts.

Planerar du att renovera din bostad? Kolla vår checklista först så att allt säkert är i sin ordning!

Du kan ladda ner checklistan via knappen nedan.