Asbestipurku

Asbestipurku

Asbestipurku

Löytyikö asbestikartoituksessa kerätyistä näytteistä asbestia, ja nyt edessä olisi asbestipurku? Varsinaista remonttia ennen suoritettava asbestipurkutyö luonnollisesti pidentää remontin kokonaiskestoa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Asbestilakia ei kuitenkaan ole säädetty hankaloittamaan ihmisten elämää aiheettomasti, sillä asbestiin liittyvät terveysuhat ovat todellisia ja vakavia.

Miksi asbestipitoiset rakenteet on purettava asbestipurkuna?

LueAmmattilaisen suorittama asbestipurku on tarpeen, koska asbestia sisältävistä rakenteista irtoaa purettaessa ilmaan asbestikuituja sisältävää pölyä, joka keuhkoihin tai muualle kehoon päätyessään voi aiheuttaa vakavia terveysuhkia, pahimmillaan syöpää. Asbestipurkuvaatimuksessa ei ole kyse pelkästään purkutyön tekijöiden terveyden suojelemisesta vaan myös sen varmistamisesta, että asbestin varomaton käsittely ei vaaranna muita tilassa tai sen lähiympäristössä liikkuvia (esimerkiksi naapureita).

Asbestikuidut ovat siinä mielessä katalia, että niiden aiheuttamat terveysongelmat ilmenevät vasta vuosien päästä altistumisesta, ja koska kuituja ei pysty aistinvaraisesti havaitsemaan, altistumista ei itse välttämättä edes huomaa. Rakenteista irronneet asbestikuidut jäävät myös leijailemaan ilmaan hyvin pitkäksi aikaa ja niiltä suojautuminen edellyttää tavallista hengityssuojainta huomattavasti perusteellisempia varotoimia.

Asbestipurkuja saavat tehdä vain asbestisaneerausammattilaiset

Asbestipurkuja saavat tehdä ja johtaa ainoastaan siihen koulutukseltaan pätevät ammattilaiset, joilla on työsuojeluviranomaisen myöntämä asbestipurkutyölupa. Luvan saaminen edellyttää mm. asbestin turvalliseen purkamiseen tarvittavia työvälineitä ja niiden puhdistamisen vaatimia huoltotiloja. Varmista, että tilaat asbestipurkutyön urakoitsijalta, joka kuuluu asbestipurkutyöluparekisteriin.

Tarvitsetko apua asbestisaneerausyrityksen löytämiseen? Ota yhteyttä bestLabiin,
niin autamma sinua löytämään paikkakuntasi luotettavat asbestipurkajat!

Vuoden 2016 alusta asti asbestikartoitus on ollut pakollinen ennen asbestipurkua. Muutos aiempaan on se, että purkutyön teettäminen asbestipurkuna varmuuden vuoksi asbestiepäilyn takia ei enää nykyisin ole mahdollista; asbestin mahdollinen sijainti rakenteissa on siis kartoitettava aina ennen purkutyötä.

Asbestipurkutyössä asbestia sisältävät rakenteet ja altistumisalue eristetään muusta asunnosta

Asbestipurkutyöhön liittyvien erityisvaatimusten tarkoitus on minimoida asbestipölyn muodostuminen ja huolehtia siitä, ettei pölyä pääse leviämään hengitysilmaan. Kun oikeita varotoimenpiteitä ja työtapoja noudatetaan, asbestipitoisista rakenteista päästään eroon turvallisesti.

Asbestipurku

Purkutavoista tyypillisin on osastointimenetelmä, jossa asbestityön alue eristetään huolellisesti ja pidetään suljettuna muilta kuin asbestipurkajilta. Asbestipölyn leviämisen estämiseksi eristetyn alueen ja sen ympäristön välillä ylläpidetään lisäksi paine-eroa. Pienissä asunnoissa osastointi voi käytännössä tehdä asunnossa asumisen mahdottomaksi purkutyön aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen.

Muita mahdollisia purkutapoja ovat purkupussimenetelmä (pienet asbestirakenteet), asbestia sisältävien osien irrottaminen ja kuljettaminen pois kokonaisina sekä upotus- ja märkäpurku, joissa pölyäminen ehkäistään perusteellisen kastelun avulla.

Asbestipurkajat käyttävät työssään purkutavan mukaisia suojavaatteita- ja varusteita. Hengityssuojaimina käytetään kokonaamareita, joissa ilma ahdetaan suodattimen läpi puhaltimella, tai jos asbesti on tyypiltään krokidoliittia, kokonaamariin saadaan hengitysilma paineilmalaitteesta.

Asbestipurkajien on oman turvallisuutensa lisäksi huolehdittava siitä, että asbestia ei kulkeudu eristetyn alueen ulkopuolelle. Asbestijäte merkitään ja pakataan turvallisesti ja kuljetetaan sitten hävitettäväksi jäteasemalle. Jätettä saavat käsitellä vain siihen koulutetut ammattilaiset.

Työntekijöiden on huolehdittava myös työvälineidensä puhdistamisesta sekä puhdistettava itsensä asbestipölystä ennen eristetyltä alueelta poistumista. Tätä varten asbestipurkajilla on oltava käytössään asianmukaisesti varustetut puhdistautumistilat.

Asbestipurun jälkeen

Asbestipurkutyön päätyttyä urakoitsijan tulee varmistaa, että asbestipölyä ei ole purkutilan ilmassa. Tätä varten tilasta otetulle ilmanäytteelle tehdään asbestianalyysi. Alueen eristys voidaan purkaa vasta sitten, kun on osoitettu mittaamalla, että asbestin määrä ilmassa ei ylitä turvallista raja-arvoa (0,01 kuitua per kuutiosenttimetri ilmaa).

Purkutyön tekijä ja tilaaja laativat yhdessä asiakirjan, josta tilan puhtaus käy ilmi. Jos ehjiä asbestipitoisia rakenteita on päätetty jättää paikoilleen, myös tämä merkitään asiakirjaan. Paikoilleen jääneet asbestirakenteet tulee olla kapseloitu eli tehty vaarattomiksi peittämällä ja tarvittaessa merkitty selvästi.