Sisäilmaan liittyvät analyysit

Eurofins bestLabin sisäilmalaboratoriosta saat mikrobi-, kloorianisoli-, VOC-, kuitu- ja pölynkoostumusanalyysit.

Näytetyypit ja menetelmät

Ilmanäyte

Ilmanäytteenotossa kerätään ilmassa olevia itiöitä suoraan kolmelle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Näytevastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/m³ ilmaa (pmy/m³). Näytteenotto tapahtuu 6-vaihe impaktorilla.

Ilmanäytteen analyysi tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

 

Materiaalinäyte, suoraviljely

Materiaalinäyte hienonnetaan ja asetellaan neljälle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Materiaalinäytteen suoraviljelyllä voidaan määrittää homeiden ja bakteerien lajit, sekä suuntaa-antavasti pitoisuudet. Näytevastaus annetaan lajeille erikseen sekä kokonaisuudelle asteikolla -/+/++/+++/++++.

Materiaalinäytteen suoraviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

 

Materiaalinäyte, suoramikroskopointi

Materiaalinäytteen suoramikroskopointia käytetään usein viljelyn rinnalla kuolleen kasvuston havaitsemiseksi. Analyysistä voi saada vastauksen samana päivänä ja siksi sitä käytetään myös esim. lisäselvitysten tarpeen selvittämisessä.

Menetelmällä voidaan materiaalista havaita elävän sienikasvuston lisäksi myös kuollut rihmasto ja lahottajasienen rihmasto.

Raportissa kerrotaan sanallisesti havainnoista ja tulkinnat tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

 

Pintanäyte

Näyte kerätään pumpulipuikoille ohjeen mukaan. Pumpulipuikoista irrotetaan itiöt liuokseen, joka levitetään neljälle eri viljelyalustalle. Näytettä viljellään 7+7 päivää. Laimennusviljelyllä voidaan tarkasti määrittää homeiden ja bakteerien lajit ja pitoisuudet. Vastaus annetaan muodossa pesäkkeenmuodostavaa yksikköä/cm², (pmy/cm²).

Pintanäytteen laimennusviljely tehdään Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016)

Kloorianisolit

Analysoimme tehokkaasti hajuhaittoja aiheuttavat kloorianisolit, kuten tetrakloorianisolit. Kehittämämme uuden menetelmän avulla tulokset saadaan luotettavasti rakennusmateriaalinäytteistä sisäilmanäytteiden lisäksi.

Puunsuoja-aineena käytetty kloorifenoli voi olla hajuhaitan lähde

Aiemmin puunsuoja-aineena käytetystä kloorifenolista voi muodostua kloorianisoleja (esimerkiksi tetrakloorianisolit), jotka haisevat voimakkaasti jopa hyvin pieninä pitoisuuksina. Suomessa käytetyin puunsuoja-aine oli KY-5, joka sisälsi pääasiassa tetrakloorifenolia. Tällöin sisätiloissa voi tuntua tunkkainen ”mummon mökin haju”, joka tarttuu myös vaatteisiin.

 

Kloorianisolien analysointi rakennusmateriaaleista luotettavasti

Kloorianisolit aiheuttavat hajuhaittoja jo pieninä määrinä, minkä vuoksi perinteisellä VOC-materiaalinäyteanalyysillä ei voida kertoa niiden haihtumisesta tutkitusta materiaalista. Kehitimmekin ainutlaatuisen mittaus- ja analysointimenetelmän, jonka avulla voidaan varmistaa tutkijan aistinvarainen arvio materiaalin hajusta. Olemme testanneet ja validoineet menetelmän huolellisesti.

 

Analyysin raportti kertoo määritysrajojen ylityksen

Saatte meiltä luotettavan analyysiraportin, jossa on ilmoitettu määritysrajan ylittävien kloorianisolien huoneilmapitoisuudet tai emissionopeudet vakioituna massaan.

Ilmanäytteen osalta määritysrajat ovat 0,0025 – 0,0037 µg/m3, riippuen yhdisteestä.
Materiaalinäytteiden määritysraja riippuu analyysiin punnittavan näytteen massasta. Määritysraja materiaalinäytteen osalta on noin 0,0028 – 0,0061 µg/m3g, riippuen yhdisteestä.

Tilaamalla analyysin voit varmistua hajuhaitan aiheuttajan lähteestä.

Jos tarvitset asiantuntijan neuvoa kuntotutkimukseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä!

 

Annika Glader

annika.glader@bestlab.fi

+358105818570

VOC-yhdisteiden analyysit

Laboratoriomme analysoi VOC-yhdisteet sisäilmasta ja rakennusmateriaalinäytteistä. Kiwalab on Ruokaviraston hyväksymä ja FINAS-akkreditoitu VOC-tutkimuslaboratorio ja tarkat analyysimme tukevat rakenteellisia kuntotutkimuksia ja sisäilman tutkimusta.

 

Luotettavat VOC-yhdisteiden analyysit asiantuntijalta

Huoneilmassa esiintyy toiminnoista ja materiaaleista riippuen jopa satoja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC – volatile organic compound). Poikkeavat VOC-päästöt voivat toisinaan heikentää sisäilman laatua ja kieliä heikkolaatuisista materiaaleista tai rakenteiden kosteusvaurioista, esimerkiksi laajoja aloja kattavissa lattiapinnoitteissa.
Laboratoriomme käyttää analyyseihin kansainvälisesti tunnustettuja menetelmiä ja opastamme tulosten tulkinnassa. Olemme Ruokaviraston hyväksymä asumisterveyslaboratorio ja meillä on FINAS-akkreditointi.

 

VOC-analyysin edut

VOC-analyysi tarkentaa sisäilma- ja kuntotutkimuksia sekä varmentaa niissä tehtyjen selvitysten luotettavuutta. Analyysista saatava raportti kertoo ylittyvätkö raja-arvot ja millaisia päästöt ovat. Se auttaa korjaussuunnittelun toimenpidepäätöksissä.
Sisäilmatutkimuksissa näytetuloksia hyödynnetään osana heikentyneen sisäilman laadun selvityksiä ja syyanalyysiä. Analytiikka palvelee parhaiten osana asiantuntevaa näytteenottoa.

 

VOC-analyysin raportti

VOC-tutkimuksen tuloksena saatte raportin, joka ilmaisee huoneilma-, materiaali- tai pintaemissionäytteessä esiintyvien:

  • VOC-yhdisteiden määrän ja laadun erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet
  • Asuntojen huoneilman valvonnan kannalta oleellisten toimenpiderajojen ylittyminen mainitaan erikseen.

 

VOC-analyysipalvelumme ja akkreditoinnit

  • Huoneilman VOC-analyysi (FINAS-akkreditoitu, ISO 16000-6:2021 standardiin pohjautuva menetelmä)
  • Bulk-emissioiden analyysi materiaalinäytteestä (FINAS-akkreditoitu, ISO 16000-6:2021 pohjautuva menetelmä) Pintaemissioiden analyysi FLEC-näytteestä (Nordtest NT Build 484 ja ISO 16000-6:2021 pohjautuva menetelmä)

Jos tarvitset asiantuntijan neuvoa, ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Minna Lundberg

Mikrobiasiantuntija
Laboratorioanalyytikko

puh. 050 4329750
minna.lundberg@bestlab.fi

BestLab on Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen
bestLab on luotettava kumppani
bestLab on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T318, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.