Asbest

bestLab erbjuder enkla, snabba och pålitliga asbestanalyser, nära dig!

bestLab tillhandahåller lätta, snabba och pålitliga asbestanalyser för branschfolk, och ordnar asbestkartläggningar till både stora och små objekt. bestLab har toppmoderna laboratorieutrymmen, samt stabil erfarenhet från byggbranschen och kundorientering.

Asbest

Det är farligt att andas in asbestdamm. Man räknar med att det idag finns asbest i ungefär 2,2 miljoner finländska hem. Varje år blir cirka tusen personer sjuka av asbest. Den här texten beskriver asbest, dess hälsoeffekter och metoder med vilka man säkert kan riva asbest under renoveringar. Med den här texten vill bestLab förhindra att ingen i onödan utsätts för de faror som asbest innebär.

 

I texten behandlas följande frågor:

 

asbesti

Vad är asbest?

På grund av brandtåligheten hos asbest ansåg man tidigare att asbest var ett mirakelmaterial för allt byggande. Men sen visade det sig att asbest är extremt farligt för hälsan vid inandning. Asbest ansamlas permanent i lungorna, och orsakar obotliga sjukdomar i andningsorganen som kan visa sig först decennier efter exponering.

 

Nuförtiden exponeras man för asbest främst i samband med rivningsarbeten i hus, lägenheter och andra byggnader. Därför är den största riskgruppen idag, de som på egen hand renoverar äldre hus. På grund av detta får asbestsanering endast utföras av professionella som har tillstånd för asbestsanering. Men alla vet inte detta!

 

Under tidigare decennier kan de som arbetat inom byggbranschen, varvsindustrin, kraftverk, bilreparationer samt inom asbestindustrin, ha exponerats för farligt asbestdamm.

Asbest i uppskattningsvis 2,2 miljoner bostäder

Asbest användes allmänt som byggmaterial mellan åren 1922-1993. Man har använt asbest i nästan alla hus från den här tiden. Asbest användes som mest under åren 1960-1979.

 

Man hittar asbest i både egnahemshus och höghus, så ingen typ av byggnad har undkommit användningen av asbest.

 

Skall du renovera ett äldre hem?

 

 

 

Sedan år 1988 har det i Finland krävts tillstånd för att utföra asbestsanering. Användningen av asbest i byggmaterial förbjöds slutligen år 1994. Som en följd av att asbestlagstiftningen uppdaterades 2016 bör man inför renovering av hus, som är byggda före 1994, utföra en asbestkartläggning.

 

I Finland finns uppskattningsvis 1,1 miljoner byggnader som är byggda före 1994, och sammanlagt 2,2 miljoner bostäder, i vilka man eventuellt använt asbest. Därför är det möjligt att man idag och ännu i framtiden exponeras för asbest.

 

Ta kontakt! Från oss får du mera information om asbest, kontaktuppgifter till en pålitlig asbestentreprenör på din hemort, eller om du själv verkar inom branschen, kom med i bestLabs pålitliga samarbetsnätverk, och få arbeten via oss.

 

Att andas in asbest är extremt farligt

När material som innehåller asbest går sönder avger det luftburet damm. Via andningen kommer detta asbestdamm in i luftvägarna och vidare ner i lungvävnaderna.
Asbestdammet är så fint att man inte kan urskilja det med blotta ögat, och det irriterar inte heller luftvägarna vid exponering.

 

De tunna asbestfibrerna passerar kroppens försvarssystem och ansamlas permanent i lungorna. Med tiden börjar asbesten irritera lungvävnaderna, vilket sedan leder till insjuknanden.

 

Asbest var mirakelmedlet från förr

Asbest är ett fiberaktigt mineral, och det finns i den finländska berggrunden.

 

På 1920-talet blev asbest ett mycket populärt byggmaterial, eftersom det hade värdefulla tekniska egenskaper. De tunna fibrerna var både starka och böjliga. Dessutom var det brandtåligt. Därför har asbest använts som brandskyddsmaterial, speciellt i värme-, rör-, samt el-isolering. Ordet asbestos kommer från grekiskan, där det betyder osläcklig.

De olika asbestmineralerna är vit asbest (krysotil), brun asbest (amosit, aktinolit, antofyllit), blå asbest (krokidolit) samt tremolit.

Var har man använt asbest?

Missä asbestia

Man har använt asbest mycket allmänt i byggmaterial under åren 1922 till 1993. Som ett brandsäkert material användes asbest framförallt i badrum, kök, mellanväggar samt rörisolering.

 

På grund av det utbredda användandet kan man i dag hitta asbesti hus och bostäder, bl.a. i:

 • brandisolering
 • rörisolering
 • sprutade isoleringsmassor
 • byggskivor och mellanväggar
 • takmaterial
 • målfärger, spackel, gips och kalk
 • fäst- och fogmassor för kakel
 • ventilationskanaler
 • plastmattor och deras lim
 • branddörrar

 

Beställ en asbestkartläggning från bestLab.

 

I byggnadsmaterial har den vita asbesten (krysotil) varit den vanligaste. I bruksföremål har däremot den bruna och blåa asbesten samt tremolit varit vanligt.

 

Även om kunskapen om farorna med asbest är allmänt kända, produceras det i världen fortfarande flera ton asbest per år. Därför finns det fortfarande en risk för asbestexponering i användning av byggmaterial man själv importerat.

Hälsorisker med asbest

Asbest är mycket farligt för hälsan.

 

Hela eller inkapslade asbesthaltiga byggmaterial är i sig inte farliga för hälsan. De behöver inte avlägsnas från bostäder bara därför att de innehåller asbest.

 

Men om de asbesthaltiga materialen söndras, t.ex. under en renovering, avger de till andningsluften det mycket farliga asbestdammet.

 

 

Eftersom asbestfibrerna är så små, lagras de permanent i lungorna. Det är därför asbest är så farligt, det går inte att avlägsna asbesten från lungorna.

 

Sjukdomar orsakade av asbest

Asbest orsakar ett flertal alvarliga lungsjukdomar. Några sådana är:

 

 • Plack orsakat av asbest d.v.s. godartad förtjockning av lungsäcken
 • Asbestos, även känt som asbestdammlunga eller asbestlunga
 • Lungcancer, i vilket omkring hälften av de med asbestos insjuknar
 • Mesoteliom d.v.s. lungsäckscancer eller cancer i bukhinnan, för närvarande går detta inte att bota
 • Andra sjukdomar i andningsorganen

 

Den som blivit exponerad för asbest märker inte av det själv. De första symptomen infinner sig först flera decennier senare. Människan märker inte heller av den plack i lungsäcken som orsakats av asbest, och som orsakar förtjockning av lungsäcken.

 

De första symptomen på asbestexponering är andnöd och hosta, vilket kallas asbestos eller asbestlunga, och beror på minskad elasticitet hos lungorna. Den asbest som finns i lungorna orsakar konstant irritation på cellnivå, vilket i sin tur kan leda till att cancer utvecklas.

 

Även en kortvarig asbestexponering kan leda till att man insjuknar. Risken för cancer växer i samband med långvarig exponering. Tobaksrökning kombinerat med asbestexponering kan öka risken för lungcancer med 50 ggr.

 

De som blivit asbestexponerade får diagnoser i ett relativt sent skede eftersom sjukdomsförloppet är långsamt. Diagnostiseringen sker på basen av röntgenbilder och lungmätningar.

Ungefär tusen finländare insjuknar varje år p.g.a. asbest

Ungefär tusen finländare insjuknar varje år p.g.a. asbest. Medelålder hos de insjuknade är 70 år. I Finland finns allt som allt ca. 200 000 personer som exponerats för asbest. Det dör ca. 100 personer årligen i cancer orsakat av asbest.

 

Förekomsten av allvarliga asbestsjukdomar är för tillfället som högst, eftersom exponeringen har skett för 10-40 år sedan. Den största gruppen exponerade finns inom varvs- och byggarbetarna.

 

Alla asbestarter kan orsaka sjukdomar i andningsorganen. De olika egenskaperna hos asbestarterna leder till olika sjukdomsförlopp. Blå asbest (krokidolit) och brun asbest (amosit) är de farligaste.

 

Även om asbest idag är förbjudet i lag och hantering av asbest är tillståndspliktigt, exponeras finländarna fortfarande helt i onödan p.g.a. okunskap eller likgiltighet.

 

I dag är det de som renoverar på egen hand, de som inte vet att en asbestkartläggare måste kartlägga byggnaden före en renovering som kräver rivningsarbeten, som löper störst risk. Om kartläggningen visar på asbest, är det endast yrkesfolk med tillstånd som får riva asbesthaltigt material.

 

Asbestsanering

Asbestlagstiftningen förnyades 2016 och som en följd av det, skall alla byggnader som är uppförda före 1994 genomgå en asbestkartläggning före rivningsarbeten påbörjas. Enligt lagen är det fortsättningsvis tillståndspliktigt att riva eller sanera asbest.

 

Det är tillståndspliktigt att utföra asbestsanering

I dagens läge får inga rivningsarbeten utföras, förrän en asbestkartläggare har granskat var det eventuellt har använts asbest i en byggnad. Till kartläggningen hör också asbestanalyser utförda av ett laboratorium. bestLab utför asbestanalyser av hög kvalitet både för yrkesfolk och hushåll.

 

Efter kartläggningen kan den som har tillstånd för asbestsanering riva de asbesthaltiga material på ett säkert sätt, och undvika att asbest frigörs till andningsluften.

 

Sådana försiktighetsåtgärder är nödvändiga, för man kan inte skydda sig mot asbestdamm med husmorsknep. Vanliga andningsskydd och filter släpper nämligen igenom asbestdammet. Det enda säkra sättet att utföra renoveringar, är om man inte söndrar, river, borrar eller slipar ytor eller material.

 

bestLab rekommenderar att man endast använder sig av professionella asbestsanerare. Ta kontakt! Vi hjälper dig hitta en pålitlig asbestsanerare på din hemort!

 

Branschfolk: Bli partner med bestLab, och få asbestarbeten via oss! Ta kontakt!

 

Man kan fortfarande exponeras för asbest i hus byggda eller renoverade åren 1922-1994. Asbest finns i både egnahemshus och höghus. Faran för asbest finns inte i hus byggda före 1920-talet. Men man bör ändå observera att det kan ha tillförts asbesthaltiga material i samband med renoveringar.

Asbestlagen

I Finland togs det i bruk en förnyad asbestlag 2016, och som en följd av den skall alla byggnader som är byggda före 1994 kartläggas av en professionell asbestkartläggare, före en renovering som kräver rivningsarbeten. Och, ifall kartläggningen visar på asbest, är det endast professionella med tillstånd för asbestsanering som får riva det asbesthaltiga materialet. Med lagen har man velat säkerställa att ingen i onödan exponeras för asbestens faror.

 

Har du planer på att renovera? Kolla vår checklista först så att allt säkert är i sin ordning! Du kan ladda ner checklistan via knappen nedan.

Varför skall man analysera asbest?

Enligt asbestlagstiftningen skall man utföra en asbestkartläggning före en renovering som kräver rivning. I en kartläggning, som utförs av en professionell, undersöks om bostaden har material som innehåller asbest.

 

Asbestkartläggaren stöder sin kartläggning på den noggrant utförda analysen av byggmaterialen, och eventuellt förekommande asbest. bestLab utför sådana högkvalitativa asbestanalyser för hushåll och branschfolk.

 

Via oss får du kontakt med en pålitlig kartläggare på din hemort. Ta kontakt!

 

På vilket sätt asbestsaneringen skall utföras, klargörs på basen av asbestkartläggningen. Om konstruktionerna innehåller asbest är det endast professionella, med tillstånd att sanera asbest, som får utföra arbetet.

Pålitliga asbestanalyser från bestLab

bestLab, ett laboratorium som analyserar asbest och andra kontaminanter, erbjuder snabba och pålitliga asbestanalyser. bestLab betjänar asbestkartläggare, asbestsaneringsfirmor och privata hushåll med sina asbestanalyser av mycket hög kvalitet.

 

Via sitt samarbetsnätverk gör bestLab asbestkartläggningar i hela Finland. Ta kontakt! Fråga on asbestanalyser och asbestkartläggning.

 

 

Det första asbest- och kontaminatlaboratoriet öppnades av bestLab i Vasa sommaren 2016. I slutet av året 2016 öppnades det andra laboratoriet i Seinäjoki. betLabs tredje laboratorium öppnades sommaren 2017 i Norra Haga, Helsingfors.

 

Asbestlaboratoriet bestLab sprang ur byggbranschen

Asbestlaboratoriet bestLab fick sin början när ägarna Hannes Rahja och Tobias Snellman, i sitt arbete på byggarbetsplatser, såg hur byggarbetare exponerades för farorna med asbest, antingen på grund av okunskap eller likgiltighet. Det var här som asbestlaboratoriet bestLab fick sin början.

 

”För att ingen i onödan skall exponeras för detta hälsofarliga ämne bör man ha ett allvarligt förhållningssätt till asbest”, säger ägarna till bestLab, Hannes Rahja och Tobias Snellman, vilka har flera års erfarenhet från byggbranschen.

 

FAQ om asbest

Vad bör man veta om asbest och varför?

Enligt lagen som trädde ikraft 2016 skall alla byggnader, före en renovering som kräver rivning och är byggda före 1994, genomgå en kartläggning som utreder förekomst av asbest. Om kartläggningen, som gjorts av en kartläggare, visar att byggmaterial innehåller asbest är det endast den med tillstånd att göra asbestsanering som får riva materialen.

Är asbest farligt?

Ja, asbest är mycket farligt ifall det frigörs till andningsluften från söndriga byggmaterial. Asbest ansamlas permanent i lungorna och kan orsaka allvarliga sjukdomar som asbestlunga, lungcancer och cancer i lungsäcken eller bukhinnan.

Var kan man hitta asbest?

Asbest var vanligt förekommande i byggmaterial ända fram till år 1993. I bostäder är badrum och kök de vanligaste ställena där man använt asbest.

 

Det kan finnas asbest i: brandisolering, sprutade isoleringsmassor, byggskivor, takmaterial, målfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, ventilationskanaler, plastmattor och deras lim samt i dörrar.

Asbestkartläggning – när skall en sådan göras?

Alltid om man tänker riva i samband med en renovering. Enligt den lag som trädde ikraft 2016 får inga rivningsarbeten utföras, i byggnader byggda före 1994, innan en certifierad kartläggare har gjort en kartläggning.

Var hittar man en pålitlig asbestkartläggare?

Via bestLabs samarbetsnätverk får du en pålitlig kartläggare från din hemort. Ta kontakt med oss!

Får man riva asbest själv?

Nej. Det är bara professionella med tillstånd som får riva asbesthaltiga byggmaterial.

Asbestanalys – när behövs en sådan?

Med en asbestanalys undersöker man om ett byggmaterial innehåller asbest. Asbestkartläggaren beställer en analys om han misstänker att det i fastigheten använts asbesthaltiga byggmaterial. Även privatpersoner kan beställa en asbestanalys.

Behöver man avlägsna all asbest från bostaden?

Om de asbesthaltiga materialen som använts i konstruktionen är hela, är de i sig inte farliga för hälsan. Hela material som innehåller asbest behöver därför inte avlägsnas bara ”därför att”.

 

Om det asbesthaltiga materialet söndras blir det däremot farligt för hälsan. Då bör asbesten saneras av en professionell med tillstånd, men först efter att en kartläggare utfört en asbestkartläggning.

Vem exponeras för asbest?

Idag är det de som renoverar på egen hand som utgör den största riskgruppen. Tidigare var det speciellt de som jobbade på varv och inom byggbranschen som exponerades.